رابطه بین ایدز و افسردگی -صفحهdocx-100

رابطه بین ایدز و افسردگی -صفحهdocx-100

رابطه-بین-ایدز-و-افسردگی-صفحهdocx-100این تحقیق در مورد رابطه بین ایدز و افسردگی در 100 صفحه و شامل رابطه بین ایدز و افسردگی ، ایدز،افسردگی، روانشناسی، hiv، افسردگي درون زاد ،نظريه هاي زيست شناختي،لگوهاي شناختي افسردگي،افسردگي واکنشي،ا و منابع می باشد…

فهرست:

مقدمه. 2
بيان مسأله. 3
ضرورت انجام پژوهش.. 5
اهداف پژوهش.. 6
سوالات پژوهش.. 7
تعاريف واژه ها 7
اول: درمان بازسازي شناختي. 47
دوم: مهارت هاي مقابله اي رفتاري ـ شناختي. 47
سوم : حل مشکل. 48

2-1- افسردگي چيست؟
2-2- حالات افسردگي
2-3- تاريخچه افسردگي
2-4- طبقه بندي افسردگي
2-4-1- اختلالهاي خلقي يک قطبي
2-4-2- اختلال افسردگي اساسي
2-4-3- اختلال افسرده خويي (ديس تايمي)
2-4-4- اختلال خلق ادواري
2-4-5- اختلال دو قطبي
2-4-6- افسردگي درون زاد در مقابل افسردگي واکنشي
2-4-7- افسردگي فصلي
2-5- شيوع افسردگي
2-6- به کدام دلايل احتمال ابتلاي زنان به افسردگي بيشتر از مردان است؟
2-7- تشخيص افتراقي براي افسردگي
2-8- ديدگاههاي نظري در قلمرو افسردگي
2-8-1- ديدگاه روان پويشي
2-8-2- نظريه هاي زيست شناختي
2-8-3- ديدگاه رفتاري در مورد افسردگي
2-8-4- الگوهاي شناختي افسردگي
2-8-5- نظريه شناختي بک در مورد افسردگي
2-9- منظور از افسردگي حاد يا گذرا چيست؟
2-10- حملات افسردگي
2-11- اختلالهاي افسردگي NOS
2-12- ملاکهاي تشخيص براي انواع افسردگي
2-13- گروه هاي در معرض خطر ابتلا به افسردگي
2-14- تفاوتهاي ميان فرهنگي در نشانه هاي افسردگي
2-15- گناه، مراقبت و افسردگي
2-16- تفاوت هاي جنسي در افسردگي يک قطبي
2-17- آزمون ها براي تشخيص افسردگي
2-18- عوامل عليتي زيستي افسردگي
2-18-1- تحقيقات در قلمرو انتقال دهندگان عصبي
2-18-2- ارزشيابي نظريه هاي انتقال دهندگان عصبي
2-19- نقش عوامل محيطي و اجتماعي در افسردگي
2-20- افسردگي و ساير بيماري ها
2-21- درمان افسردگي
2-21-1- درمان مبتني بر نظريه هاي زيست شناختي
2-21-2- درمان افسردگي با شک برقي
2-21-3- درمان شناختي
2-21-4- الگوي درماندگي آموخته شدۀ افسردگي
2-21-5- درمان منطقي عاطفي اليس
2-21-6- درمان هاي رواني ـ اجتماعي
2-21-7- روان درمانگري بين ـ شخصي (IPT)
2-21-8- درمان گروهي
2-21-9- شکل گيري و رشد رفتار درماني
2-21-10- درمان شناختي ـ رفتاري
2-21-10-1- بنيادهاي علمي رفتار درماني شناختي
2-29-10-2- رابطه شناخت و هيجان ذهن موقعيتي در اختلال هاي خلقي
2-29-10-3- اشکال مورد استفاده از درمان شناختي ـ رفتاري
2-29-10-4- اصول رفتار درماني- شناختي
2-29-10-5- شکل گيري و اصول روشهاي درماني شناختي ـ رفتاري
2-29-10-6- تلفيق رويکردهاي شناختي و رفتاري
2-29-10-7- اصول کلي در شيوه درماني شناختي ـ رفتاري
2-29-10-8- سنجش در ارزيابي و درمان شناختي ـ رفتاري
2-29-10-9- مشخصات کلي رفتار- درماني شناختي افسردگي
2-30- گروه درمانگري شناختي– رفتاري
2-30-1- عوامل گروهي در نظريه يالوم
2-30-2- فرآيند گروهي در شناخت- رفتار درمانگري
2-30-3- فرآيند گروهي چيست؟
2-30-4- درک فرآيند گروهي در مدل شناخت- رفتار درمانگري
2-30-5- استفاده از فرآيند گروهي در گروه درمانگري شناختي- رفتاري
2-30-6- مراحل شکل گيري و تحول گروه
2-31- راهبردهاي شناختي در گروه درمانگري شناختي- رفتاري
2-31-1- فنون شناختي نوع اول: ربط دادن افکار به موقعيت ها و عواطف
2-31-2- فنون شناختي نوع دوم: جمع آوري شواهد و شناسايي تحريف هاي فکري
2-31-3- روش هاي شناختي نوع سوم: آزمايش ها
2-31-4- روش هاي شناختي نوع چهارم: کشف باورها و پيش فرض هاي محوري و زيربنايي
2-32- انتخاب بيمار براي رفتار درماني شناختي
2-33- گروه درمانگري شناختي- رفتاري افسردگي
2-33-1- شواهد و مدارک مربوط به گروه درماني شناختي- رفتاري افسردگي
2-33-2- فنون رفتاري در گروه درمانگري شناختي – رفتاري
2-33-3- فنون شناختي براي کنترل افکار خودآيند در گروه درمانگري شناختي– رفتاري
2-33-4- عوامل مرتبط با فرآيند گروهي در گروه درمانگري شناختي- رفتاري افسردگي
2-34- ايدز چيست؟
2-34-1- تاريخچه ايدز
2-34-2- نحوه پيدايش ايدز
2-34-3- گسترش ايدز در جهان
2-34-4- زيست شناسي ويروس ايدز
2-34-5- آزمايشHIV
2-34-6- علائم و بروز بيماري
2-34-7- انتقال ويروسHIV
2-34-8- جلوگيري از انتقال ايدز
2-34-9- ايدز و قانون
2-34-10- پيشگيري از ايدز و اراده سياسي
2-34-11- بيمار ايدزي
2-34-12- مشاوره و حمايت از بيماران مبتلا به HIV و ايدز
2-34-12-1- اصول اساسي مشاوره از قرار زير است:
2-34-12-2- مراقبت هاي بيمارستاني و خانگي از بيمار
2-34-13- چگونگي القاي پيام هاي آموزشي براي جلوگيري از ايدز
2-34-13-1- نقش رسانه ها در جلوگيري از ايدز
2-34-13-2- برنامه هاي آموزشي ايدز از طريق فرد به فرد
2-34-13-3- پوسترها و بروشورهاي آموزشي

مقدمه

افسردگي شايع ترين اختلال خلقي و عاطفي و بزرگ ترين بيماري رواني قرن حاضر مي باشد. به بيان ساده تر افسردگي يک واکنش رواني ـ زيستي در برابر فشارها و استرس هاي زندگي است. چنين حالت واکنشي در اختلال خلقي محدود به زمان و مکان خاص نبوده و مي تواند در هر زمان و هر مکاني و براي هر شخصي در هر موقعيتي که باشد پديد آيد. در واقع خلق آدمي حاصل مجموعه اي از واکنش هاي عاطفي در يک موقعيت خاص و زمان معين است. به سخن ديگر خلق يک زمينه عاطفي زير جنايي است که آکنده از گرايش هاي هيجاني غريزي بوده و حالت هاي رواني، به احساس انسان طعم خوشايند يا ناخوشايند مي دهد و در بين دو قطب لذت و درد در نوسان است. يک تغيير محسوس يا انحراف از حالت طبيعي و متعادل خلق مي تواند به صورت اندوه و غم زدگي مشخص گردد. اگر اندوه بر حسب دَين که شدت يا مدت زمان آن از حد متعارف تجاوز کند يا در يک شرايط خاص به صورت يک اختلال قابل توجه و بيمار گونه ظاهر شود مي تواند به يک خلق افسرده تبديل گردد (افروز، 1386). اگر چه قرن گذشته خالي از امراض مهلک نبود، اما ايدز به عنوان يک بيماري نو ظهور وکشنده چنان مقتدرانه اعلام وجود کرد که قرن بيستم ترجيح داد که عاجزانه آن را به قرن بيست و يکم تحويل دهد و بگذرد. HIV به عنوان ويروس و ايدز به عنوان بيماري (HIV/AIDS) به اين دليل توجه همگان را به خود جلب کرد که قادر است به سرعت جمع کثيري را مبتلا کند و مهم تر آن که اصلي ترين راه هاي انتقال آن خون و ارتباط جنسي است. اين خصوصيت باعث شده است که از جنين هاي خفته در رحم مادران تا سالخوردگان آرميده در آسايشگاهها تهديد شوند. امروزه بيماري ايدز و ويروسHIV روز به روز در حال پيشرفت است و به عنوان مسأله اصلي و شماره يک مشکلات بهداشت رواني و جسماني بعضي از جوامع به حساب مي آيد. بسياري از کشورها براي بحران ايدز، از مرگ و مير بيماران ايدزي آماري تهيه مي کنند. اما اين آمار به ويژه در مناطق روستايي نمي تواند دقيق باشد چه بسا علت مرگ افراد را امراضي چون سل، اسهال، سوء تغذيه و غيره بدانند بدون اينکه از ايدز، به عنوان علت اساسي، نامي ببرند. انزجار اجتماعي از نام ايدز، مي تواند دليل ديگري باشد که ترجيح دهند علت مرگ را ساير بيمارها علائم کنند. اين قبيل مشکلات باعث مي شود اغلب، آمار جمع آوري شده پايين تر از واقعيت باشد، البته بايد توجه داشت که اختلاف آمار با واقعيت در کشورهاي مختلف متفاوت است. حتي با تهيه آمار و دانستن تعداد مبتلايان به ايدز نمي توان به راحتي آمار آينده را پيش بيني کرد. به ازاي تشخيص هر يک بيمار ايدزي، اين احتمال وجود داردخوشبختانه درکشور ما، اخبار مربوط به ايدز با سرعت بيشتري نسبت به خود بيماري پخش شد اما بايد گفت، خوش خيالي و دست روي دست گذاشتن عواقب هولناکي در پي خواهد داشت. در ايران کمتر کسي هست که نام ايدز را نشنيده باشد، اما کمتر کسي است که اطلاعات صحيح و کارآمدي درباره پيشگيري و کنترل ايدز داشته باشد. ويروس HIV و بيماري ايدز در ميان افراد معتاد شيوع بيشتري دارد و افراد معتاد به دليل اينکه براي به دست آوردن هزينه مصرف مواد دست به کارهاي خلاف از جمله سرقت، قتل، آدم ربايي و …. مي زنند و بيشتر احتمال دارد که سر از زندانها در آورند. افراد ديگري هم هستند که اگر چه در بدو ورود به زندان سالم مي باشند، ولي پس ورود به زندان به دليل عدم آگاهي اين افراد و عدم رعايت مسائل بهداشتي (مثلاً استفاده از تيغ اصلاحي مشترک، لواط، تزريق مواد مخدر و…) به اين بيماري مبتلا مي شوند. از طرفي به دليل شرايط سخت زندان اين افراد به دليل بيماري که دارند بيشتر از افراد زنداني ديگر ممکن است دچار اختلالهاي رواني از جمله بيماري رواني افسردگي گردند (هابلي، 1386).

احتمالاً ساده ترين رويکرد براي فهم اختلالات خلقي اين است که آن ها را اساساً نوعي افسردگي بدانيم. اختلالات خلقي سندرم هاي افسردگي هستند که با اشکال مختلف ظاهر مي شوند. در روانپزشکي امروز، اختلالات خلقي يا يک قطبي هستند يا دو قطبي و تفکيک اين دو، به وجود يا فقدان دوره هاي ماني/ هيپوماني وابسته است و افسردگي معمولاً در هر دو شکل اختلال شايع است (قائمي، 1385).

افسردگي يکي از نخستين اختلالهاي رواني است که پزشکان به شرح آن پرداخته اند. مفهوم افسردگي طي ساليان متمادي گسترش يافته و اينک سوال عمده اين است که اين تعريف گسترده، يک بيماري را شامل مي شود، يا بر چند بيماري که شن

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *